Mål: M 5495-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har – till skillnad från mark- och miljödomstolen – funnit att en kommuns skyldigheter enligt lagen (2016:412) om allmänna vattentjänster inte hindrar att tillstånd ges till en vattenverksamhet som innebär att behovet av vattenförsörjning i det planerade bostadsområdet tillgodoses genom en enskild anläggning. Det ankommer därmed på mark- och miljödomstolen att pröva ansökan enligt miljöbalken.