Mål: P 11390-19

Avgörande

En närboende har överklagat en miljö- och byggnadsnämnds beslut att inte ingripa mot två konstruktioner i form av dinosaurier som är uppförda på en fastighet i närheten. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att personen i fråga saknat klagorätt med hänsyn till bl.a. avståndet mellan de båda fastigheterna och förhållandena på platsen. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt länsstyrelsens och mark- och miljödomstolens avgöranden.