Mål: F 1148-19

Avgörande

Fastighetsbestämning av servitut m.m.. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från underinstanserna, bedömt att ett servituts utövningsområde ska bestämmas så att det endast avser en utfart åt nordost på befintlig väg från den härskande fastighetens norra del.