Mål: P 3983-19

Avgörande

Bygglov - Mark- och miljööverdomstolen har funnit att nämnden haft rätt att tillämpa en undantagsbestämmelse i detaljplanen. Bestämmelsen medger att byggnadshöjden får ökas med hänsyn till terrängförhållandena. Även om utsikten från grannfastigheten begränsas på ett sätt som i sig medför betydande olägenhet har Mark- och miljööverdomstolen funnit att bygglov kan ges eftersom det inte finns någon alternativ placering som innebär att byggrätten kan utnyttjas likvärdigt.