Mål: P 6116-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har instämt i underinstansernas bedömning att Trafikverket, när verket i egenskap av väghållare för allmän väg med åtföljande vägrätt överklagat länsstyrelsens beslut om bygglov i närheten av vägen, företrätt det allmänna och att tiden för att överklaga beslutet därför ska räknas från den dag beslutet meddelades. Därmed har överklagandet inkommit för sent.