Mål: P 10630-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt en detaljplan på grund av brister i kommunens handläggning. Kommunen hade brustit i sin skyldighet att så snart som möjligt efter att granskningsutlåtandet hade upprättats kungöra meddelande på sin anslagstavla och i en ortstidning om detta. Dessutom antog kommunfullmäktige detaljplanen kort tid efter kungörandet. Den begränsade tid som fanns för berörda att ta del av meddelandet och granskningsutlåtandet innan detaljplanen antogs ansågs ha haft stor betydelse för deras möjligheter att bevaka sin rätt och att framföra synpunkter till beslutsfattarna, vilket i sin tur kan ha haft betydelse för beslutet att anta detaljplanen.