Mål: P 3562-19

Avgörande

Tillsynsärende. Nämnden har, efter klagomål från en granne på solcellspaneler som placerats på en komplementbyggnads tak, sedan den konstaterat att solcellspanelerna inte var bygglovspliktiga, avslutat ärendet utan att vidta ytterligare åtgärder. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer nämndens beslut och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning eftersom nämnden även borde ha gjort en prövning enligt 2 kap. 9 § PBL.