Mål: P 10636-19

Avgörande

Bygglov för tillbyggnad. Mark- och miljööverdomstolen har ändrat underinstansernas beslut och upphävt bygglovet trots att tillbyggnaden tillgodoser ett allmänt intresse. Detta eftersom åtgärden skulle innebära ett mycket stort överskridande av tillåten byggrätt och fastigheten i detaljplanen är planlagd för bostadsändamål och inte allmänna ändamål.