Mål: P 2844-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt mark- och miljödomstolens dom och avslagit en ansökan om utdömande av vite. Det dröjde över ett år från att fullgörande av vitesföreläggandet skulle ha skett till dess ansökan om utdömande av vite lämnades in. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att information som lämnats till det förelagda bolaget under den perioden medfört att det inte längre var klart för bolaget hur det borde ha handlat för att efterkomma föreläggandet och för att undgå vitet.