Mål: F 10684-19

MÖD 2020:22

Vägledande avgörandeMÖD har bedömt att länsstyrelsen inte haft objektivt godtagbara skäl för att överklaga ett fastighetsbildningsbeslut och att det därför finns synnerliga skäl enligt 16 kap. 14 § 4 st. FBL att förplikta staten att ersätta en enskild fastighetsägare för rättegångskostnader.