Mål: P 3989-19

Avgörande

En detaljplan för skola och sporthall hade getts en flexibel utformning. I planbeskrivningen angavs att situationsplan, gestaltning och närmare placering av byggnaden skulle fastställas i bygglovsskedet. Planbeskrivningen saknade såväl illustrationer som en närmare beskrivning av bebyggelsen i text. MÖD ansåg att den bristande detaljrikedomen medförde att det var svårt att bedöma eventuella olägenheter för angränsande fastigheter. Planen var inte förenlig med kravet på tydlighet som följer av 4 kap. 32 § andra stycket PBL. MÖD upphävde därför planen.