Mål: P 6997-19

Avgörande

Fråga om ett modernt utformat fritidshus uppfyller anpassningskravet (2 kap. 6 § PBL) i ett samhälle på västkusten. Ansökan avsåg bygglov för ett fritidshus och gäststuga. MÖD fann att området som byggnaderna avsågs uppföras i har en blandad bebyggelse och saknar en utpräglad bebyggelsestruktur. Det aktuella fritidshuset har en mindre byggrätt och lägre byggnadshöjd än vad detaljplanen tillåter. Huset har ett enkelt och återhållsamt formspråk som inte konkurrerar med befintlig bebyggelse. Bygglov beviljades.