Mål: P 12932-19

Avgörande

MÖD harr undanröjt ett beslut om bygglov för båthall och återförvisat ärendet till nämnden eftersom det, p.g.a. brister i bygglovshandlingarna, var oklart om den lovsökta åtgärden stred mot detaljplanens reglering avseende högsta tillåtna markhöjning.