Mål: M 13945-19

Avgörande

I ett mål om tillsyn av bullerstörning från en värmepump har en kommunal nämnds beslut att inte göra ytterligare åtgärd överklagats till länsstyrelsen som hävde beslutet och återförvisade ärendet till nämnden eftersom det förelåg oklarhet i företagen ljudmätning. En part i målet överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet. MÖD fann att länsstyrelsen inte uttalat sig i sakfrågan och därmed inte tagit sådan ställning som påverkar målets utgång. Beslutet är därför inte överklagbart. Mark- och miljödomstolens dom upphävdes och överklagandet dit avvisades.