Mål: P 1246-19

Avgörande

Fråga om byggsanktionsavgift: Ett bolag beviljades rivningslov för rivning av förskola och bygglov för nybyggnation av förskola. Sedan rivningen fått startbesked och utförts, påbörjade bolaget grundläggningsarbeten för den nya byggnaden innan startbesked hade getts för nybyggnationen. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att grundläggningsarbetena innebär att nybyggnationen påbörjats i den mening som avses i 10 kap. 3 § PBL och att startbeskedet för rivningen inte inneburit att åtgärder kopplade till nybyggnationen fått påbörjas. Det har därför funnits förutsättningar att påföra bolaget en byggsanktionsavgift. Mark- och miljööverdomstolen har ändrat mark- och miljödomstolens dom och fastställt nämndens beslut om sådan avgift.