Mål: M 10216-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad mot underinstanserna, ansett att anläggningen även efter ett dammhaveri, uppfyller förutsättningarna enligt 11 kap. 6 § miljöbalken för en vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel. Eftersom länsstyrelsen inte prövat om övriga förutsättningar för att omfattas av den nationella planen för moderna miljövillkor var uppfyllda, har målet återförvisats till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.