Mål: P 5923-19

MÖD 2020:25

Vägledande avgörande

Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad; fråga om cykelverkstad och cykeluthyrning utgör ett lämpligt komplement till det bostadsändamål som bestämts i detaljplanen (9 kap. 31 c § 2 PBL). Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, ansett att den användning som ansökan avser är så dominerande och har en sådan omgivningspåverkan att den inte utgör ett lämpligt komplement till bostadsändamålet och att det därmed saknas förutsättningar att ge bygglov.