Mål: P 3566-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen bedömt att det funnits skäl att ge ett negativt förhandsbesked för uppförande av fritidshus med hänsyn till åtgärdens påverkan på vattentillgången i området m.m. Överklagandet har därför avslagits.