Mål: P 9280-18

Avgörande

Byggsanktionsavgift. Åtta motordrivna portar har använts i strid med ett användningsförbud, som föranletts av avsaknaden av besiktningsprotokoll som visar att portarna uppfyller kraven på skydd för säkerhet och hälsa. Den omständigheten att fastighetsägaren före nämndens sammanträde har kopplat ur den motordrivna funktionen och därmed gjort portarna manuella, har inte ansetts innebära att rättelse vidtagits i den mening som avses i 11 kap. 54 § PBL.