Mål: P 5345-19

Avgörande

Bygglov för enbostadshus och garage. I detaljplanen finns bestämmelser som anger att hällmarkskaraktären ska bibehållas samt att utfyllnad endast är tillåtet för att på ett lämpligt sätt kunna utföra grundläggningen av byggnader. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att den ansökta byggnationen strider mot dessa bestämmelser och har därför upphävt bygglovet.