Mål: P 10291-19

Avgörande

Mark- och miljödomstolen hade avvisat överklaganden av en detaljplan på den grunden att de klagande inte hade framfört synpunkter på detaljplanen senast under granskningstiden. Eftersom klagandena gjort gällande att beslutet inte tillkommit i laga ordning har mark- och miljödomstolen inte haft skäl att avvisa överklagandena på den grunden. Mark- och miljööverdomstolen har undanröjt mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut och återförvisat målet för prövning av om det överklagade antagandebeslutet angår klagandena på ett sådant sätt att de har rätt att klaga. Även fråga om klagorätt för ideell förening.