Mål: P 7143-19

MÖD 2020:5

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att en konstgjord badsjö, anlagd 1933, som inte ingår i något naturligt system för tillförsel av vatten inte kan anses vara en insjö eller ett vattendrag i den mening som avses i 7 kap. 13 § första stycket miljöbalken och därmed inte omfattas av strandskydd. Mark- och miljödomstolens dom, varigenom detaljplanen upphävdes med hänvisning till strandskyddet, har därför ändrats.