Mål: M 6080-19

Avgörande

Föreläggande att återställa stenmurar med stöd av 7 kap. 11 § miljöbalken och förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Efter att mark- och miljödomstolen ändrat länsstyrelsens föreläggande om återställande av drygt 100 m stenmur till att avse 15 m, har Mark- och miljööverdomstolen funnit att återställandet ska avse 45 m.