Mål: P 10194-18

Avgörande

Detaljplan för bostäder. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att kommunen inte visat hur detaljplanen ska genomföras eftersom plankartan inte säkerställer var vissa viktiga funktioner ska lokaliseras. Av detaljplanen framgår inte heller hur va-frågorna ska lösas, trots att det är av avgörande betydelse att den frågan är löst för att marken ska anses lämplig för bebyggelse. Domstolen har ansett att detaljplanen strider mot bestämmelserna i 2 kap. 5 §, 4 kap. 30 § och 4 kap. 33 § PBL och upphävt beslutet att anta planen.