Mål: F 11946-19

Avgörande

Domvilla. Lantmäteriet har vid en avstyckningsförrättning fördelat ett avtalsservitut så att det gäller även till förmån för avstyckningslotten. Mark- och miljööverdomstolen har bifallit klagan över domvilla då ägaren av den tjänande fastigheten inte har behandlats som sakägare vid förrättningen trots att servitutsbelastningen, med beaktande av servitutsavtalets innebörd, genom fördelningen ökat.