Mål: P 5539-19

Avgörande

I stadsplan föreskrevs att tomt ska ha viss minimistorlek samt att huvudbyggnad får inredas med två bostadslägenheter. Av planbeskrivningen framgick att området var nära nog fullbebyggt med villor och att området bibehållits som villaområde. Bygglov söktes för två byggnader med två lägenheter i varje på en fastighet som överskred den dubbla minimistorleken. MÖD fann att ansökan var planenlig och inte stred mot syfte och utformning av området som följer av planbeskrivningen.