Mål: M 4793-19

MÖD 2020:2 I

Vägledande avgörande

Strandskyddsdispens. Med hänsyn till den utveckling som skett i praxis ifråga om egendomsskyddet har MÖD, till skillnad från vad som ansetts möjligt i tidigare avgöranden, vid en intresseavvägning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken beaktat även andra omständigheter än de som enligt 7 kap. 18 c-d §§ kan utgöra särskilda skäl för dispens. Vid intresseavvägningen har det dock inte ansetts oproportionerligt att avslå ansökan om dispens.