Mål: P 7339-19

Avgörande

Bygglov har beviljats för en telemast och en teknikbod på mark som enligt detaljplan utgör kvartersmark för handel som inte får bebyggas. Mark- och miljööverdomstolen har delat mark- och miljödomstolens bedömning att åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett allmänt intresse varför förutsättningar för att ge bygglov med stöd av 9 kap. 31 c § 1 PBL föreligger.