Mål: P 8839-18

Avgörande

Förhandsbesked. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att frågan om platsens lämplighet för nybyggnation av ett enbostadshus kan prövas i samband med prövningen av ansökan om förhandsbesked och att det därför inte krävs detaljplaneläggning. Det finns därför inte skäl att neka positivt förhandsbesked på denna grund (9 kap 17 § och 4 kap 2 § PBL). Målet har visats åter till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning.