Mål: P 5692-19

Avgörande

Fråga om underinstans bundenhet av överinstansens beslut efter återförvisning. I detta fall hade nämnden inte prövat byggnationens förenlighet med detaljplanen i det första beslutet, varför det enligt Mark- och miljööverdomstolen fanns utrymme för att avslå bygglovet på denna grund efter återförvisningen. Ärendet lämnas därför tillbaka till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.