Mål: P 3072-19

Avgörande

Nämnden har efter tillsyn avskrivit en anmälan rörande att marklov inte efterlevts. Eftersom nämnden samtidigt konstaterat att verklighetens marklinjer avviker från meddelade bygglov utan att utreda eventuella avvikelser i förhållande till de meddelade byggloven har nämnden inte haft fog för att avskriva ärendet. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats och länsstyrelsens beslut att upphäva avskrivningsbeslutet och återförvisa ärendet till nämnden för fortsatt handläggning har fastställts.