Mål: M 11690-18

Avgörande

Bolaget har ansökt om tillstånd till utfyllnad med järnsand i vattenområde. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att järnsanden har sådana lakningsegenskaper att användning som fyllnadsmaterial i vatten kan leda till allmänt negativa följder för miljön och att järnsanden därför inte uppfyller biproduktskriteriet i 15 kap. 1 § andra stycket p 4 miljöbalken. Järnsanden ska därför anses vara avfall vid den aktuella användningen. Mark- och miljööverdomstolen har därefter vid prövning av om järnsanden kan återvinnas för anläggningsändamål funnit att det underlag bolaget har presenterat i målet inte ger tillräcklig information för att bedöma järnsandens farliga egenskaper i vattenmiljön. Bolaget kan därför inte anses ha visat att järnsanden är lämplig för ändamålet och att utfyllnaden kan ske utan skada eller risk för skada på miljön. Mark- och miljööverdomstolen har därför avslagit ansökan.