Mål: M 1575-19, M 1577-19, M 1578-19, M 1580-19

Avgörande

Med hänsyn till de brister som finns i ansökan om tillstånd till vattenverksamhet, inte minst i miljökonsekvensbeskrivningen, är det inte visat att verksamheten kan bedrivas utan att orsaka skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för miljön. Mark- och miljööverdomstolen har därför i likhet med mark- och miljödomstolen avslagit ansökan om tillstånd. Det har inte heller funnits förutsättningar att bifalla ansökan om lagligförklaring eller yrkandet om att verksamheten bedrivs med stöd av urminnes hävd.