Mål: P 12616-19

Avgörande

En enskild har överklagat en detaljplan och yrkat ändring av planen endast rörande ett visst förhållande hänförligt till dennes fastighet. Efter att Mark- och miljööverdomstolen inhämtat yttrande från kommunen och kommunen inte medgivit att planen ändras i denna del har Mark- och miljööverdomstolen funnit att förutsättningar för att bifalla överklagandet inte förelegat (13 kap. 17 § andra stycket plan- och bygglagen).