Mål: P 5409-19

Avgörande

Avvisad ansökan om återställande av försutten tid. Mark- och miljööverdomstolen har avvisat A:s ansökan om att få en ny tid för att överklaga nämndens beslut att ge B bygglov för nybyggnad av restaurang på kommunens fastighet. A hade på samma fastighet ett tillfälligt bygglov som löpte ut kort tid efter nämndens beslut. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att A inte kan anses vara berörd av nämndens beslut att ge B bygglov på ett sådant sätt att A hade rätt att överklaga beslutet och att A därmed inte är behörig att ansöka om återställande av försutten tid.