Mål: P 6691-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt en detaljplan som för genomförande kräver dispens från det generella biotopskyddet för att ta ned träd i allé. MÖD har funnit att kommunen inte gjort det sannolikt att en dispens kan fås och planen kan då inte fungera självständigt.