Mål: P 12264-18

MÖD 2020:19

Vägledande avgörande

Byggsanktionsavgift.
MÖD har i likhet med MMD ansett att en byggsanktionsavgift ska tas ut för ett stambyte, i en bostadsrättsförenings flerbostadshus, som omfattat befintliga vattenledningar och avloppsrör vilka i flera fall fått nya placeringar.
MMD hade vidare ansett att byggnadsnämnden inte hade visat att en så stor byggnadsarea som nämnden beräknat sanktionsavgiften på berörs av åtgärden och återförvisat målet till nämnden för fortsatt handläggning. MÖD ansåg mot bakgrund av att avgiften har straffrättslig karaktär och att tillsynsmyndigheten har bevisbördan för samtliga omständigheter som ligger till grund för ett avgiftsbeslut att MMD borde ha tagit ställning till avgiftens storlek. Detta har enligt MÖD utgjort ett rättegångsfel som föranleder återförvisning till MMD.