Mål: M 3560-19

Avgörande

Med hänsyn till den restriktivitet som gäller vid prövningen av strandskyddsdispens har Mark- och miljööverdomstolen funnit att det saknas förutsättningar att medge strandskyddsdispens enligt 7 kap. 18 c § första stycket 3 miljöbalken för anläggande av en brygga.