Mål: M 7480-18

Avgörande

Rådighet – Sedan mark- och miljödomstolen avvisat ansökan om tillstånd till vattenverksamhet har Mark- och miljööverdomstolen funnit att ett åberopat servitut får anses ge sökandena den rådighet över vattnet som krävs för att ansökan ska tas upp till prövning. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, inte ansett att rådighetsfrågan först behöver bli föremål för ett rättskraftigt avgörande.