Mål: P 4928-19

Avgörande

En miljö- och samhällsbyggnadsnämnds beslut om att ett tidigare meddelat bygglov upphört att gälla är ogiltigt. Eftersom det följer av 9 kap. 43 § PBL när ett beslut om bygglov upphör att gälla, krävs inget särskilt beslut om detta och något lagstöd för att meddela ett sådant beslut finns inte.