Mål: P 6357-19

Avgörande

Bygglov för komplementbyggnad. Gällande detaljplans planbestämmelser innehåller ett förbud mot att i gårdsbyggnad inreda bostad. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att den sökta åtgärden strider mot denna bestämmelse. Avvikelsen har inte bedömts som liten och nämndens beslut att bevilja bygglov har därför upphävts.