Mål: P 8944-18

Avgörande

Byggsanktionsavgift. Det finns förutsättningar att ta ut byggsanktionsavgift eftersom åtgärden som det sökta bygglovet avser har påbörjats innan startbesked getts. Något skäl att jämka avgiften finns inte, varför nämndens beslut har fastställts.