Mål: M 4549-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit skäl att skjuta upp tiden för fullgörande av ett föreläggande vid vite att ordna allmänna va-tjänster så att utbyggnad sker i enlighet med av huvudmannen upprättad utbyggnadsplan.