Mål: M 10708-19

Avgörande

Föreläggande vid vite. Mark- och miljööverdomstolen har ändrat mark-och miljödomstolens dom endast på så sätt att tidpunkten för föreläggandets fullgörande har flyttats fram.