Mål: M 9118-19

Avgörande

Klagan över domvilla. I det tidigare målet hade nämnden avslagit en arrendators ansökan om strandskyddsdispens och förelagt denne att vidta rättelse på fastigheten. Sedan avgörandet fått laga kraft har fastighetsägaren, en vägförening, klagat över domvilla och anfört att föreningen inte hade fått yttra sig i målet. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att vägföreningen inte var part i det tidigare målet och uppfattat det som föreningen anfört som ett påstående om att föreningen lider förfång genom det lagakraftvunna avgörandet (59:1 första stycket 2 RB). Mark- och miljööverdomstolen har emellertid avslagit vägföreningens klagan över domvilla eftersom föreningen inte visat någon omständighet som utgör domvilla enligt den angivna bestämmelsen.