Mål: P 9422-19

Bygglov i efterhand för ekonomibyggnad

Bygglov i efterhand för ekonomibyggnad

I mål om bygglov har MÖD funnit att bestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken inte hindrar att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för en byggnad som behövs för den egna jordbruksverksamheten. Detta under förutsättning att behovet inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk.