Mål: M 36-19

Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet och vattenverksamhet

Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet och vattenverksamhet

Tillstånd till utökad täktverksamhet m.m. MÖD har ändrat mark- och miljödomstolens dom bland annat så att mängden införda massor som får användas för anläggningsändamål inklusive efterbehandling framgår av tillståndet och så att föroreningsnivån i samtliga införda massor framgår av villkor till tillståndet. Frågan om slutliga villkor för utsläpp till vatten skjuts upp. Villkoret om ekonomisk säkerhet ändras och ett nytt villkor om anslutning till det fasta elnätet föreskrivs.