Mål: P 7517-19

Bygglov för bullerplank

Bygglov för bullerplank

MÖD har, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, fastställt byggnadsnämndens beslut att avslå ansökan om bygglov för plank på en fastighet som omfattas av avstyckningsplan eftersom åtgärden inte bedömts vara förenlig med intresset av en god helhetsverkan.