Mål: P 13143-19

Detaljplan

Detaljplan

Mark- och miljödomstolen har upphävt en detaljplan eftersom den ansågs stå i strid med bl.a. 4 kap. 33 § PBL och 3 kap. 4 § miljöbalken. Eftersom klagandena inte hade gjort gällande att planen stred mot dessa rättsregler har MÖD bedömt att det inte fanns förutsättningar att upphäva planen av dessa skäl.