Mål: P 11172-18

Återställande av försutten tid

Återställande av försutten tid

Återställande av försutten tid. MÖD har bedömt att en gata med körfält som åtskiljs av en bred allé med gångväg i mitten inte kan likställas med sådan väg eller gata som anges i 9 kap 41 b § PBL. Det har därför inte funnits någon skyldighet att underrätta ägare av fastighet på andra sidan vägen i förhållande till bygglovsfastigheten om det meddelande om bygglov som kungjorts. Sökanden har därmed inte visat laga förfall för att inte i rätt tid ha överklagat beslutet.